اولین تصاویر رسمی از کادیلا (P۹۰) یا همان ال ۹۰ ایرانی منتشر شد.

اولین تصاویر رسمی از کادیلا (P۹۰) یا همان ال ۹۰ ایرانی منتشر شد.