محتوای بنر‌های نصب شده در مشهد با موضوع توصیه به حجاب، توجه کاربران را جلب و انتقادهایی، برانگیخته است.

محتوای بنر‌های نصب شده در مشهد با موضوع توصیه به حجاب، توجه کاربران را جلب و انتقادهایی، برانگیخته است.