کتاب خوب رفیق شفیق است. یار غار است. اگر دل به کلماتش دهیمدستمان را می گیرد و ما را در دنیای ناشناخته‌ها به پرواز در می‌آورد.

کتاب خوب رفیق شفیق است. یار غار است. اگر دل به کلماتش دهیمدستمان را می گیرد و ما را در دنیای ناشناخته‌ها به پرواز در می‌آورد.