مردم سراسر کشور، این بار هم مانند همیشه محکم و پرخروش به صحنه آمدند و با برگزاری راهپیمایی اعتراض خود را نسبت حرکات هنجارشکنانه اغتشاشگران در روزهای اخیر اعلام کردند….

مردم سراسر کشور، این بار هم مانند همیشه محکم و پرخروش به صحنه آمدند و با برگزاری راهپیمایی اعتراض خود را نسبت حرکات هنجارشکنانه اغتشاشگران در روزهای اخیر اعلام کردند.