در میان دهها تاج گل رنگین که فضای سالن استقبال را عطرآگین کرده بود، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران از میهمانان عراقی خود که برای تبریک به سفارتخانه ایران در بغداد آمده بودند، استقبال کرد….

در میان دهها تاج گل رنگین که فضای سالن استقبال را عطرآگین کرده بود، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران از میهمانان عراقی خود که برای تبریک به سفارتخانه ایران در بغداد آمده بودند، استقبال کرد.