تصاویر آبروبر از وضعیت چمن استادیوم آزادی قبل از بازی پرسپولیس و النصر را ببینید.

تصاویر آبروبر از وضعیت چمن استادیوم آزادی قبل از بازی پرسپولیس و النصر را ببینید.