سید محمد ابطحی از برگزاری جلسه حضوری مجمع روحانیون، پس از دوسال خبر داد.

سید محمد ابطحی از برگزاری جلسه حضوری مجمع روحانیون، پس از دوسال خبر داد.