تصاویر زیر برای اولین بار از مجموعه آرشیو خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر می شود.

تصاویر زیر برای اولین بار از مجموعه آرشیو خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر می شود.