صفحه توئیتری آماج نیوز اتصاویری از ولایت قندهار افغانستان را منتشر کرده است.

صفحه توئیتری آماج نیوز اتصاویری از ولایت قندهار افغانستان را منتشر کرده است.