ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده است که دبی در ۴۸ سال آینده است.

ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده است که دبی در ۴۸ سال آینده است.