در زیر گزارشی تصویری از روز‌های نوجوانی رونالدو آورده شده است.

در زیر گزارشی تصویری از روز‌های نوجوانی رونالدو آورده شده است.