قایقرانی در خیابان های آستارا در پی وقوع سیل شدید را ببینید.براساس آخرین گزارش ها، ۲۷۱ میلیمتر باران در آستارا باریده که در ۱۰۰ سال اخیر سابقه نداشته است….

قایقرانی در خیابان های آستارا در پی وقوع سیل شدید را ببینید.براساس آخرین گزارش ها، ۲۷۱ میلیمتر باران در آستارا باریده که در ۱۰۰ سال اخیر سابقه نداشته است.