فرود هواپیماها در باد شدید، بسیار خطرناک است و اگر لحظه‌ای کنترل از دست خلبانان خارج شود، می‌تواند به یک فاجعه ختم شود.

فرود هواپیماها در باد شدید، بسیار خطرناک است و اگر لحظه‌ای کنترل از دست خلبانان خارج شود، می‌تواند به یک فاجعه ختم شود.