لندروور دیفندر از جمله خودروهای اصیلی است که همواره طرفداران خاص خود را داشته است.

لندروور دیفندر از جمله خودروهای اصیلی است که همواره طرفداران خاص خود را داشته است.