گوشه‌ای از آموزش‌هاى نظامی یگان «رضوان»، نیروی مخصوص حزب‌الله که مأموریت ورود به سرزمین‌های شمالی فلسطین در زمان صدور فرمان فرماندهی برعهده دارند را، مشاهده می‌کنید….

گوشه‌ای از آموزش‌هاى نظامی یگان «رضوان»، نیروی مخصوص حزب‌الله که مأموریت ورود به سرزمین‌های شمالی فلسطین در زمان صدور فرمان فرماندهی برعهده دارند را، مشاهده می‌کنید.