نماینده شهر نائین در حال سرکشی به حوزه‌های انتخابیه‌اش دچار سانحه رانندگی شد.

نماینده شهر نائین در حال سرکشی به حوزه‌های انتخابیه‌اش دچار سانحه رانندگی شد.