منابع معارض از تشکیل یک گروه تروریستی جدید در شمال سوریه با حمایت ترکیه خبر دادند که قرار است امروز پنجشنبه رسما اعلام موجودیت کند.

منابع معارض از تشکیل یک گروه تروریستی جدید در شمال سوریه با حمایت ترکیه خبر دادند که قرار است امروز پنجشنبه رسما اعلام موجودیت کند.