دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: قرارگاه عملیاتی، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در این استان تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: قرارگاه عملیاتی، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در این استان تشکیل شده است.