قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از تشکیل دومین نشست حوزه مجلس جامعه اسلامی مهندسین خبر داد.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از تشکیل دومین نشست حوزه مجلس جامعه اسلامی مهندسین خبر داد.