تشکر ویژه امیر قلعه‌نویی از حضور بانوان در ورزشگاههر کس از این بازی لذت نبرد، دوباره بازی را نگاه کند.

تشکر ویژه امیر قلعه‌نویی از حضور بانوان در ورزشگاههر کس از این بازی لذت نبرد، دوباره بازی را نگاه کند.