وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رهبر معظم انقلاب به خاطر موافقت با برداشت مبلغی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ویروس کرونا تشکر کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رهبر معظم انقلاب به خاطر موافقت با برداشت مبلغی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ویروس کرونا تشکر کرد.