مقام معظم رهبری در پستی اینستاگرامی از خبرنگاران برای پوشش انتخابات مجلس یازدهم و اولین دوره میان دوره ای خبرگان رهبری تشکر کردند.

مقام معظم رهبری در پستی اینستاگرامی از خبرنگاران برای پوشش انتخابات مجلس یازدهم و اولین دوره میان دوره ای خبرگان رهبری تشکر کردند.