سازمان بهداشت جهانی از روسیه برای تولید واکسن ویروس کرونا قدردانی کرد.

سازمان بهداشت جهانی از روسیه برای تولید واکسن ویروس کرونا قدردانی کرد.