ژاکوب از روش جالبی برای تشویق مردم چک به کتابخوانی استفاده کرده است!

ژاکوب از روش جالبی برای تشویق مردم چک به کتابخوانی استفاده کرده است!