سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان های…

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان های…