سردار رحیمی گفت: اقدامات اثربخش پلیس در موضوعات امنیتی و اجتماعی و حمایت‌های همه جانبه شورا موضوعات اصلی بود که در این جلسه مطرح شد.

سردار رحیمی گفت: اقدامات اثربخش پلیس در موضوعات امنیتی و اجتماعی و حمایت‌های همه جانبه شورا موضوعات اصلی بود که در این جلسه مطرح شد.