مدیر کل مدیریت بحران لرستان آخرین وضعیت استان پس از بارش‌ها را تشریح کرد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان آخرین وضعیت استان پس از بارش‌ها را تشریح کرد.