دانشمندان روشی را برای تشخیص کرونا در طول 30 دقیقه ابداع کردند.

دانشمندان روشی را برای تشخیص کرونا در طول 30 دقیقه ابداع کردند.