دکتر محسن رضایی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان صنیع خانی را تسلیت گفت.

دکتر محسن رضایی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان صنیع خانی را تسلیت گفت.