رکنا: کدام یک از این چشم ها را انتخاب می کنید ؟

رکنا: کدام یک از این چشم ها را انتخاب می کنید ؟