بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۵۸هزار و ۹۳۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۵۸هزار و ۹۳۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.