در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان آمده است: پرستار مسئول که می‌بایست برابر دستور پزشک معالج ویتامین ث تزریق می‌نمود به دلیل تشابه بسیار زیاد شکل دارو با داروی دیگر، تزریق اشتباهی انجام می‌دهد و متاسفانه منجر به مرگ شده است….

در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان آمده است: پرستار مسئول که می‌بایست برابر دستور پزشک معالج ویتامین ث تزریق می‌نمود به دلیل تشابه بسیار زیاد شکل دارو با داروی دیگر، تزریق اشتباهی انجام می‌دهد و متاسفانه منجر به مرگ شده است.