سرمایه چین برای ساخت خیلی چیزها استفاده شده است؛ از بندری در پاکستان گرفته تا جاده در اتیوپی و خط انتقال برق در برزیل.

سرمایه چین برای ساخت خیلی چیزها استفاده شده است؛ از بندری در پاکستان گرفته تا جاده در اتیوپی و خط انتقال برق در برزیل.