ترکیه، که ارتش‌‌اش یکی از منفور‌‌ترین ساختارهای نظامی حاضر در خاک سوریه محسوب می‌شود، تهدید کرده در صورتی که حضور آمریکا و روسیه در سوریه رسمیت پیدا کند خود را هم محق این حضور خواهد دانست….

ترکیه، که ارتش‌‌اش یکی از منفور‌‌ترین ساختارهای نظامی حاضر در خاک سوریه محسوب می‌شود، تهدید کرده در صورتی که حضور آمریکا و روسیه در سوریه رسمیت پیدا کند خود را هم محق این حضور خواهد دانست.