با توافقات صورت‌ گرفته بین وزارت ورزش و اقتصاد ترکیب چینش هیات مدیره پرسپولیس و استقلال مشخص شد.

با توافقات صورت‌ گرفته بین وزارت ورزش و اقتصاد ترکیب چینش هیات مدیره پرسپولیس و استقلال مشخص شد.