ترکیب سپاهان برای دیدار با السد قطر مشخص شد.

ترکیب سپاهان برای دیدار با السد قطر مشخص شد.