ترکیب تیم سوییس برای بازی با پرتغال اعلام شد.

ترکیب تیم سوییس برای بازی با پرتغال اعلام شد.