ترکیب تیم سنگال برای بازی با انگلیس اعلام شد.

ترکیب تیم سنگال برای بازی با انگلیس اعلام شد.