کارلوس کی روش تیمش را با چند تغییر مهم به مصاف سنگال فرستاده است.

کارلوس کی روش تیمش را با چند تغییر مهم به مصاف سنگال فرستاده است.