فیدِل اَلِخاندرو کاسترو رز معروف به فیدل کاسترو ۱۳ اوت ۱۹۲۶ در استان اوگلین کوبا به دنیا آمد. خانواده او ثروتمند و از زمین داران نیشکر بودند….

فیدِل اَلِخاندرو کاسترو رز معروف به فیدل کاسترو ۱۳ اوت ۱۹۲۶ در استان اوگلین کوبا به دنیا آمد. خانواده او ثروتمند و از زمین داران نیشکر بودند.