شاید این اولین بار بود عبارت امضای کمرنگ یا به تعبیری ردپای نامرئی وارد فرهنگ لغات موساد شد. این توصیفی بود برای تروری که طی آن، این طور به نظر می رسید که مرگ سوژه، طبیعی یا تصادفی بوده است….

شاید این اولین بار بود عبارت امضای کمرنگ یا به تعبیری ردپای نامرئی وارد فرهنگ لغات موساد شد. این توصیفی بود برای تروری که طی آن، این طور به نظر می رسید که مرگ سوژه، طبیعی یا تصادفی بوده است.