بنا بر گفته های غیر رسمی وی مسئولیت تعقیب و شناسایی نفوذی ها را برعهده داشت است.

بنا بر گفته های غیر رسمی وی مسئولیت تعقیب و شناسایی نفوذی ها را برعهده داشت است.