مشیر المصری گفت: ترور یحیی السنوار به منزله بازی با آتش است.

مشیر المصری گفت: ترور یحیی السنوار به منزله بازی با آتش است.