مجاز بودن دانشجویان در حذف نیمسال تحصیلی ۹۹ – ۹۸ بدون احتساب در سنوات شرایط خاصی دارد که در این گزارش به بیان آن می‌پردازیم.

مجاز بودن دانشجویان در حذف نیمسال تحصیلی ۹۹ – ۹۸ بدون احتساب در سنوات شرایط خاصی دارد که در این گزارش به بیان آن می‌پردازیم.