پژوهشگران با اتصال ریه‌های آسیب‌دیده‌ی انسان به خوک‌ها و تکیه‌بر مکانیسم‌های بیولوژیکی ترمیم توانستند عملکرد آن‌ها را بازیابی کنند.

ترمیم ریه‌های آسیب‌دیده‌ انسان با اتصال آن‌ها به خوک‌ها

پژوهشگران با اتصال ریه‌های آسیب‌دیده‌ی انسان به خوک‌ها و تکیه‌بر مکانیسم‌های بیولوژیکی ترمیم توانستند عملکرد آن‌ها را بازیابی کنند.