در این روش یک قطاری از ریل و چرخ ها ی کوچک تامقصد قرار داده شده و با انداختن بار روی آنها بطور خودکار حرکت کرده و بار به مقصد می رسد

در این روش یک قطاری از ریل و چرخ ها ی کوچک تامقصد قرار داده شده و با انداختن بار روی آنها بطور خودکار حرکت کرده و بار به مقصد می رسد