سخنگوی گمرک گفت: از خرداد ماه امسال، تعداد ۱۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.

سخنگوی گمرک گفت: از خرداد ماه امسال، تعداد ۱۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.