ترخیص یک هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرک

لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: یک هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو از خرداد تاکنون از گمرکات ترخیص شده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: یک هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو از خرداد تاکنون از گمرکات ترخیص شده است.