رئیس شورای شهر تهران که چندی پیش برای انجام آزمایش‌های پزشکی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، ترخیص شد. در حال حاضر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در منزل خود در حال استراحت بوده و مشکل خاصی ندارد و قرار است در نخستین جلسه شورای شهر تهران …

رئیس شورای شهر تهران که چندی پیش برای انجام آزمایش‌های پزشکی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، ترخیص شد. در حال حاضر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در منزل خود در حال استراحت بوده و مشکل خاصی ندارد و قرار است در نخستین جلسه شورای شهر تهران در هفته آینده مجددا در صحن شورا حاضر شود.