سرهنگ عباس مرادی گفت: برخی از افراد معتاد که از کمپ‌های ترک اعتیاد بواسطه بیماری کرونا ترخیص شدند اقدام به جرائم خرد و سرقت می‌کردند.

سرهنگ عباس مرادی گفت: برخی از افراد معتاد که از کمپ‌های ترک اعتیاد بواسطه بیماری کرونا ترخیص شدند اقدام به جرائم خرد و سرقت می‌کردند.